Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
 1. V průběhu stavby budou vlastníci dotčených pozemků zhotovitelem kontaktováni za účelem povolení vstupu na pozemek a získání informací o podzemních vedeních a přípojkách, které jsou v majetku vlastníka nemovitosti. Bylo by proto vhodné, aby si každý vlastník pozemku, na kterém budou probíhat stavební práce, dopředu tyto informace připravil. Tyto informace budou pro zhotovitele stavby důležité, bude totiž možno předcházet případnému poškození těchto vedení a přípojek v průběhu provádění stavby.

 2. Po dokončení stavby budou dotčené pozemky zhotovitelem stavby uvedeny do původního stavu (s výjimkou porostů v trase kanalizace a v jejím ochranném pásmu – tyto porosty musí být trvale odstraněny anebo přesazeny).

 3. Osoby, které se budou v průběhu stavby pohybovat po staveništi:
  a) pracovníci zhotovitele stavby,
  b) pracovníci subdodavatelských firem zhotovitele stavby,
  c) pracovníci geodetických firem při provádění vytyčování na stavbě,
  d) zástupci správců inženýrských sítí,
  e) zástupci investora (pracovníci Ministerstva financí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR),
  f) zástupci Obce Třanovice,
  g) pracovníci Supervizora, provádějící dohled nad stavbou pro investora,
  h) pracovníci vykonávající technický dozor investora,
  i) pracovníci vykonávající autorský dozor projektanta stavby,
  j) pracovníci vykonávající dozor koordinátora BOZP.


 4. Postup při přípravě vlastní kanalizační přípojky (pro zájemce o budoucí připojení nemovitosti ke splaškové kanalizaci):a) v prvé řadě je potřeba zaslat žádost o připojení k budoucí splaškové kanalizaci provozovateli kanalizační sítě v Obci Třanovice (Třanovice služby, o.p.s., formulář žádosti lze stáhnout zde – https://ops.tranovice.org/zadosti/); tuto žádost je potřeba zaslat až po realizaci konkrétní připojovací šachtice na kanalizační stoce, kdy již bude známo její skutečné polohové a výškové umístění a budou tak definitivně dány parametry připojovacího bodu pro konkrétní přípojku splaškové kanalizace,

  b) na základě této žádosti bude provozovatelem kanalizace vydáno vyjádření, ve kterém budou stanoveny podmínky pro budoucí připojení ke kanalizační síti jako podklad pro přípravu projektové dokumentace přípojky,

  c) pro přípojku splaškové kanalizace je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci a zajistit územní rozhodnutí či územní souhlas, bez kterého nelze připojení ke splaškové kanalizaci realizovat; při zajišťování územního rozhodnutí či územního souhlasu je potřeba zohlednit to, že souhlas s připojením ke splaškové kanalizaci může být provozovatelem vydán až po kolaudaci příslušné kanalizační stoky,

  d) pro určení druhu kanalizační přípojky (gravitační nebo tlaková) je potřeba stanovit umístění a hloubku počátečního bodu přípojky u nemovitosti,

  e) v rámci vnitřních kanalizačních rozvodů je potřeba provést důsledné oddělení splaškových vod od vod dešťových, do splaškové kanalizace lze odvádět pouze vody splaškové !!!,

  f) před připojením ke splaškové kanalizaci je potřeba uzavřít (resp. aktualizovat) s provozovatelem kanalizační sítě smlouvu o prodeji pitné vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací,

  g) v případě nutnosti provádět tlakovou kanalizační přípojku bude možnost využít služby provozovatele kanalizace Třanovice služby, o.p.s. spočívající v zajištění budoucího servisu čerpadel (podmínkou je použití jednotného systému domovních čerpacích stanic, aby mohla být vytvořena skladová rezerva čerpadel).


 5. Zajištění a realizace přípojky splaškové kanalizace je zcela v kompetenci a na náklady žadatele o připojení. Veškeré individuální dotazy týkající se jak realizace stokové sítě, tak i přípravy a provádění přípojek splaškové kanalizace je možné směřovat na pracovníky zajišťující výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta stavby, u nichž bude možné získat informace o konkrétním postupu, případně si sjednat informační schůzku.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.