Postup při realizaci nové přípojky splaškové kanalizace

Po zajištění územního souhlasu či územního rozhodnutí (v tomto případě po jeho nabytí právní moci) je možné přistoupit k realizaci přípojky. Správný postup je níže popsán v souvislosti s vyžadovanou kooperací se správcem kanalizace společností Třanovice služby o.p.s. (dále jen TS ops).

  • Jak bylo výše uvedeno provádění zemních prací (výkopů) je možné zahájit bezprostředně po zajištění územního souhlasu či nabytí právní moci územního rozhodnutí.
  • Pokud se však jedná o zemní práce v ochranném pásmu kanalizace (u kanalizační přípojky vždy) anebo vodovodu (pouze pokud zemní práce mají v tomto ochranném pásmu probíhat, tj. při souběhu s vodovodem nebo při jeho křížení kanalizační přípojkou), je potřeba minimálně 15 dnů předem tyto práce ohlásit správci, kterým jsou TS ops. Formulář pro zmíněné ohlášení najdete na stránkách TS ops (https://ops.tranovice.org/dokumenty/ – Oznámení o zahájení stavebních prací v ochranném pásmu). Toto oznámení je možné zaslat e-mailem na adresu ops@tranovice.org .

Ochranným pásmem vodovodu či kanalizace je prostor 1,5 m po každé straně potrubí. U potrubí, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem je ochranné pásmo 2,5 m z každé strany potrubí.

  • Po zaslání tohoto oznámení obdržíte písemný Souhlas se zahájením prací v ochranném pásmu vodovodu / kanalizace.
  • Na základě tohoto souhlasu je možné provádět výkopové a jiné stavební práce v ochranném pásmu a napojit potrubí přípojky do hrdla určené kanalizační šachty nebo do odbočného potrubí z této šachty vyvedeného. V této fázi však ještě není možné k potrubí přípojky připojit domovní kanalizaci.
  • Po napojení přípojky do hrdla kanalizační šachty nebo do odbočného potrubí je třeba vyzvat TS ops k provedení kontroly správnosti připojení (minimálně 2 pracovní dny předem), a to telefonicky anebo e-mailem.

Rovněž je potřeba pořídit fotodokumentaci provedené přípojky a jejího napojení na kanalizaci.

  • V případě, že na přípojce a jejím připojení ke kanalizaci nebudou v rámci kontroly TS ops shledány žádné závady, bude umožněno připojení domovní kanalizace a zasypání přípojky. O kontrole bude následně sepsán Protokol o fyzické kontrole připojení.
  • Před připojením domovní kanalizace je nezbytné fyzicky oddělit potrubí s dešťovými vodami a vodami z drenáží od vod splaškových. Do splaškové kanalizace lze odvádět pouze vody splaškové!!
  • Domovní kanalizace musí být k přípojce napojena před stávající žumpou či ČOV.
  • Po připojení domovní kanalizace k přípojce je potřeba zaznamenat (nejlépe ofotit) stav vodoměru a zaslat ho správci kanalizace TS ops společně se sdělením, že došlo k připojení domovní kanalizace k přípojce. Od tohoto okamžiku bude přípojka provozována v režimu dočasného provozu, a to po dobu max. 14 dnů (do uzavření Smlouvy o odvádění splaškových vod).
  • Po podepsání Čestného prohlášení o napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, které připraví správce kanalizace TS ops a doložení stavu vodoměru je možné uzavřít Smlouvu o odvádění splaškových vod kanalizací a začít trvale provozovat kanalizační přípojku.

       Tel. kontakty, kde je možno požádat o provedení kontroly správnosti připojení:

777 735 271

778 969 168

558 694 262