Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dotazy a odpovědi budou postupně doplňovány.

Své dotazy můžete zaslat emailem na adresy uvedené v kontaktech.

 

Otázky a odpovědi.


 1. Napojení na veřejnou kanalizaci – je povinné?
  Častým dotazem občanů je, zda je povinen majitel nemovitosti s domovní čistírnou odpadních vod nebo septikem se zemním filtrem (dále jen ČOV) nebo žumpou po vybudování veřejné kanalizace se na tuto kanalizaci  připojit. Nebo může likvidovat odpadní vodu stávajícím způsobem.
  V ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je uvedeno, že vlastníkům pozemků a staveb, kde vznikají odpadní vody, může být uložena povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Řada lidí se napojení nebrání. Pokud však někdo napojení na kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním způsobu likvidace odpadních vod v domovní ČOV, je nutno, aby se prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (platnost povolení se uděluje na dobu 10 let ode dne nabytí právní moci). Dále musí být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí – povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod uschovávat.
  Podstatné je, jak ČOV funguje, tj. jaká je kvalita vypouštěných odpadních vod, zda jsou vzorky odebírány pravidelně a jak často, o jakou lokalitu se jedná, kam jsou vypouštěny předčištěné odpadní vody apod. Obdobným způsobem řeší vodní zákon žumpu (bezodtokou vybíratelnou jímku). Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných vývozech na ČOV).
  Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno pravidelně několikrát ročně podle objemu akumulačního prostoru žumpy. Obsah žumpy musí být zneškodňován v souladu s platnými právními předpisy.
  Na závěr je třeba dodat, že pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu též Česká inspekce životního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným povolením, případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žump v souladu s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 50 000 Kč.


 2. Jaká je cena stočného?
  V současné době je cena stočného v obci Třanovice stanovena na 25,- Kč/m3 (vodné 32 Kč/m3). Pro porovnání uvádíme cenu vodného a stočného provozované SMVaK pro okresy F-M, Nový Jičín a Karviná na rok 2020 – vodné 45,21 Kč/m3 a stočné 40,16 Kč.


 3. Kdo bude hradit náklady na vybudování přípojky ke kanalizační síti?
  Náklady na vybudování přípojky ke kanalizační síti hradí vlastník nemovitosti, který se chce připojit.


 4. Stavím dům a chtěl bych se připojit na kanalizaci. Jak mám řešit nakládání se splaškovými vodami, když chci dům kolaudovat dříve, než bude kanalizace dokončena?
  Tuto specifickou situaci doporučujeme konzultovat osobně s našimi projektanty – viz. kontakty.


 5. Bydlím v místě, kde technicky není možné gravitační napojení na kanalizaci. Přesto bych se chtěl připojit. Je to možné?
  Pro tyto případy existují tzv. domovní přečerpávací stanice, kdy je možno vybudovat tlakovou kanalizační přípojku. Jelikož toto technické řešení je z hlediska posouzení individuální, doporučujeme sjednat si schůzku s projektanty. Následně bude možno využít služby provozovatele kanalizace Třanovice služby, o.p.s. spočívající v zajištění budoucího servisu čerpadel (podmínkou je použití jednotného systému domovních čerpacích stanic, aby mohla být vytvořena skladová rezerva čerpadel).


 6. Může se do kanalizace pouštět i dešťová voda?
  Povrchové a podzemní vody se do splaškové kanalizace odvádět nesmí! Je třeba dbát na důkladné oddělení povrchových vod (dešťových) a podzemních vod (např. z drenáží) od vod splaškových. Toto bude provozovatelem přísně vyžadováno a kontrolováno během výstavby kanalizačních přípojek.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.