Literatura

 1. Administrativní registr ekonomických subjektů.Praha: Ministerstvo financí, 2004. [wwwinfob.mfcr.cz]
 2. Announced projects.CzechInvest, 2004. [www.czechinvest.org]
 3. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D.Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, klasifikace). Praha: Karolinum, 2002.
 4. Centrum pro podporu služeb a podnikání.Dokumentace pro stavební povolení. Havířov: P-Projekta, s. r. o., 2002.
 5. Desetiletí trhu práce v okrese Frýdek-Místek.Frýdek-Místek: Úřad práce, 2000. [www.upfm.cz]
 6. DRDOŠ, J.Príspevok k niektorým otázkam možných filozofických základov krajinnéj ekológie. In: Folia geographica 6: problémy súčasnej geografie z aspektu výskumu v oblasti vybraných disciplín. Prešov: FHPV PU, 2002.
 7. HAWLEY, A. H.Human Ecology. A Theoretical Essay. Chicago: The University of Chicago Press, 1986.
 8. CHALUPA P., IVANIČKA, K.Synergetický přístup k některým geografickým problémům České a Slovenské republiky. Brno: Masarykova univerzita, 1994.
 9. IVANIČKA, K.Základy synergetiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1997.
 10. Národní rozvojový plán 2004-2006.Praha: MMR, 2002. [www.mmr.cz]
 11. Pěstování biomasy a její energetické zpracování.Třanovice: Třanovice služby, o. p. s., 2000.
 12. Pilotní projekt využití biomasy v Pobeskydí.Třanovice: Třanovice služby, o. p. s., 2003.
 13. Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje.Ostrava: Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 2001. [www.kraj-moravskoslezsky.cz]
 14. Průměrná míra nezaměstnanosti v obcích okresu Frýdek-Místek v letech 1994-2003.Frýdek-Místek: Úřad práce, 2004. [www.upfm.cz]
 15. Přehled sekcí, subsekcí a oddílů OKEČ.Český statistický úřad, 2003. [www.czso.cz]
 16. Sčítání lidu, domů a bytů.Český statistický úřad, 2001. [www.czso.cz]
 17. Společný regionální operační program.Praha: DHV, 2003. [www.dhv.cz]
 18. Strategie rozvoje mikroregionu obcí povodí Stonávky.Třanovice: Třanovice služby, o. p. s., 1999. [www.stonavka.cz]
 19. Územní plán obce Třanovice.Ostrava - Martinov: Archplan, 2002.
 20. VAVROUŠEK, J. Modelování biologických a sociálních objektů. Polystrukturní a systémový přístup. Praha: Academia, 1989.
 21. Venkovská průmyslová zóna Třanovice - podnikatelský inkubátor. Studie proveditelnosti.Třanovice: Třanovice služby, o. p. s., 2002.
 22. Výroční zpráva o obsazenosti průmyslové zóny.Třanovice: Třanovice služby, o. p. s., 2004.
 23. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Praha: MVČR, 1992. [www.mvcr.cz]
 24. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Praha: MVČR, 2000. [www.mvcr.cz]

| Zpět |