Enviromentální souvislosti

Environmentálními souvislostmi se rozumí přímé nebo nepřímé pozitivní i negativní vzájemné vlivy realizovaného projektu a životního prostředí v obci Třanovice a jejím blízkém okolí (z angl. environment = prostředí). Ačkoli je tato kategorie obecně nadřazenou všem třem modelovaným subsystémům, pro zjednodušení je pod pojmem environmentální chápána ta část životního prostředí, která nebyla zahrnuta v předchozích dvou subsystémech a odpovídá přibližně přírodní části reality.

Při přípravě projektu jako celku i jeho dílčích částí byly v nejvyšší možné míře (částečně intuitivně) respektovány zásady trvalé udržitelnosti (zásada předběžné opatrnosti, nejlepší dostupné techniky, prevence, partnerství atd.). Tyto principy hrají významnou roli při správě obce obecně v rámci aplikací lokální Agendy 21. Jejich konkrétní naplnění přináší níže specifikované vlivy.

Koncept brownfieldu

V drtivé většině jsou pro investiční výstavbu zvoleny pozemky a objekty dříve využívané pro intenzivní zemědělskou výrobu. Tyto bývají pro potřeby konkrétního uživatele adresně rekonstruovány (v příp. nezvratné devastace demolovány a nahrazeny novými) z jejich vlastních finančních zdrojů. Hledána obvykle bývá podpora národních a „evropských" dotačních institucí.

Zhodnocení stávajících objektů a ploch

Takový postup minimalizuje investiční náklady a vlivy na životní prostředí a maximalizuje kontinuitu prostorového využití (tím, že charakter zástavby zůstává v nejvyšší možné míře zachován). Výsledkem také je zhodnocení stávajících pozemků a objektů prostým zvýšením užitné a technické hodnoty a také tím, že jejich hardwarové podstatě je dán konkrétní obsah hospodářské činnosti a pracovních míst místních obyvatel.

V rámci investičních prací bývají obvykle řešeny i terénní a sadové úpravy, které zvyšují hodnotu přilehlých pozemků a zlepšují celkový stav životního prostředí v lokalitě.

Eliminace (potenciálních) starých zátěží

Zhoršující se stav některých objektů a směřování k jejich nezvratné degradaci vytváří hrozbu vzniku ekologických zátěží lokálního charakteru (zejm. u specifických objektů jako např. jímky na kejdu, hnojiště apod.). Jejich sanace v rámci rekonstrukcí objektů určených pro hospodářskou činnost rovněž zlepšuje celkový stav životního prostředí. Na následujících snímcích jsou ukázány rezervy spočívající v existenci dalších chátrajících nebo z hlediska vzhledu krajiny nežádoucích objektů bývalého státního statku a proces jejich řešení. Viz též snímky objektů, které prošly rekonstrukcí, a objektů nově vybudovaných uvedené v kapitole IV.


Demolice silážních věží


Objekt "Na Dolině"

Pěstování biomasy a její energetické zpracování

Koncepčně samostatným projektem v rámci realizace integrovaného projektu Strategie rozvoje mikroregionu obcí povodí Stonávky je projekt „Pěstování biomasy a její energetické zpracování". Realizace jednotlivých kroků vycházela z dokumentu zpracovaného v roce 2000 projekčním týmem společnosti Třanovice služby, o. p. s. V rámci VPZ byly realizovány tyto kroky:

Dalšími plánovanými aktivitami v rámci VPZ jsou:

Koncepčními aktivitami projekčního týmu společnosti Třanovice služby, o. p. s. jsou získané zkušenosti dále přenášeny do okolí. Byly zpracovány studie využití biomasy pro krajinu beskydského podhůří, v různém stádiu řešení jsou konkrétní projekty využití biomasy pro energetické účely v různých lokalitách.

Vliv stavebních prací

Stavební práce na objektech v rámci průmyslové zóny mívají obvykle dočasné negativní vlivy na životní prostředí, které vznikají zejména v souvislosti s pohybem manipulační a dopravní techniky a v souvislosti se samotnými stavebními pracemi. Tyto vlivy bývají však minimalizovány přijetím vhodných opatření ze strany investora (v přípravné technické fázi i ve fázi realizační) a dodavatele stavebních prací. Realizací projektů dochází prakticky vždy k vyvážení těchto dočasných negativ nejen v rovině ekonomické a sociální, ale také v rovině environmentální.

Vstupy a výstupy

Hospodářská činnost jednotlivých subjektů vyžaduje vstupy energií a surovin a produkuje nežádoucí výstupy v podobě odpadů hmotné, kapalné a plynné podstaty. Vzhledem k velikosti jednotlivých firem, charakteru jejich produkce, náročné národní a „evropské" legislativě v oblasti ochrany spotřebitelů i životního prostředí a také úsilí Obce Třanovice a společnosti Třanovice služby, o. p. s. jsou však tyto vlivy rovněž minimální.

| Zpět |