Sociální souvislosti

Sociálními souvislostmi pro potřeby této práce se rozumí takové společenské procesy, které nemají primární ekonomický charakter.

Demografická situace

Demografická situace v mikroregionu je utvářena spolupůsobením řady fenoménů, ovlivňujících chování obyvatelstva ve dvou základních charakteristikách:

Dlouhodobé preference

Webbova metoda demografické analýzy prostoru tyto dvě charakteristiky integruje a vytváří ucelenou klasifikaci. Teplé barvy označují obce (n. jiné prostorové jednotky) s (kladným) celkovým přírůstkem, chladné barvy označují celkový úbytek obyvatelstva.

Struktura populace a její dlouhodobá prostorová mobilita jsou charakteristiky ovlivnitelné pouze z dlouhodobého hlediska a navíc odrážejí složitost rozhodovacího procesu a různost preferencí jednotlivců v rámci integrující se společnosti. Vykazování kauzality mezi projektem VPZ a demografickým chováním obyvatelstva obce a mikroregionu je z metodologického hlediska naprosto nevěrohodné také s ohledem na příliš krátké sledované období.

Krátkodobé preference

Krátkodobé prostorové preference (např. dojížďka za zaměstnáním, vzděláním, kulturou apod.) lze doložit konkrétním studiem struktury zaměstnanců, studentů apod. Na analyzovaném příkladu VPZ lze odhadnout, že za zaměstnáním dojíždí do areálu VPZ z okolních obcí nejméně 70 % zaměstnanců, což opět dokládá (mikro)regionální význam celého projektu.

Prostorové preference, které nejsou primárně vázány na existenci VPZ nejsou v této studii sledovány. Lze však předeslat, že budou výrazně formovány kvalitou prostředí ovlivňující individuální rozhodovací proces.

Větší obrázek (220 kB)
Demografická situace (Webbova metoda [O])

Územní identita

Vliv projektu VPZ na iracionálně formované prostorové preference obyvatelstva (ve smyslu lokální identity, image, genia loci nebo genia regionis) je obtížně identifikovatelný. Lze však na základě zkušeností konstatovat, že zlepšení objektivních parametrů široce chápaného životního prostředí (vzájemností ekonomických, sociálních a environmentálních souvislostí) má pozitivní vliv na formování procesů územní identity a jejich konkrétních projevů, jako jsou:

Realizace projektu VPZ (a jeho výsledky i trvalá udržitelnost), rovnající se v obecných podmínkách postransformační ekonomiky strukturálně postiženého regionu zázraku, měla pozitivní vliv na formování image obce i regionu. Specifická část projektu byla několik let umístěna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj jako vzor pro realizátory, projektové managery, zpracovatele projektových dokumentací a jiné aktéry lokálních a regionálních politik. Kvalita záměru a jeho zpracování poukázaly nejen na problémy, se kterými se současný venkov potýká, ale na možnosti a hlavně způsob (endogenní přístup, podpora tvorby a činnosti institucí) jejich řešení.

Lokální kultura
Veřejný život

Činnost obce a společnosti Třanovice služby, o. p. s. nebyla v posledních letech zaměřena pouze na činnosti související s projektem VPZ. Úsilí bylo vynaloženo i do dalších oblastí veřejného života. Za finančního přispění různých dotačních fondů byla vybudována nová tělocvična, knihovna, hřiště, zlepšuje se stav technických a dopravních sítí, podporována je větší aktivita neziskových organizací, zvyšuje se frekvence a kvalita konání kulturních a sportovních akcí. Nemalou zásluhu na tom má celkové zlepšení životního prostředí, jehož nedílnou součástí je i areál VPZ.

Pozn.:

| Zpět |