Ekonomické souvislosti

Zatímco obecným rysem výstavby a obsazování průmyslových zón v České republice (i v dalších zemích střední a východní Evropy) bývá čekání na „velkého" investora [L] , realizátoři projektu VPZ vsadili na podporu rozvoje malých a středních firem, které v blízkém okolí zahajovaly nebo rozšiřovaly svou ekonomickou činnost. Rozvoj podnikání je z hlediska pozornosti odborné i laické veřejnosti sice méně nápadný a mediálně vděčný, zato však disponuje stabilnějšími základy, neboť preference podnikatelských subjektů a jejich konkrétní projevy jsou postaveny na stabilnějších základech, kterými jsou pocit územní identity, funkční i prostorové integrace a vlastní odpovědnosti.

Cílem zkoumání ekonomických souvislostí je získání přehledu o efektivitě vynaložených prostředků v relaci s různými sférami ekonomického prostředí.

Rozvoj podnikání

Počátkem 90. let 20. století provozoval ekonomické aktivity v areálu jediný podnikatelský subjekt: Tranagro, a. s., který zaměstnával cca 40 osob. V devadesátých letech dvacátého století v souvislosti s úpadkem centrálně plánovaného zemědělství a související ekonomickou transformací došlo k zániku veškerých systematických podnikatelských aktivit v areálu bývalého státního statku v Třanovicích. Po několik let nebyl areál dostatečným způsobem využíván.

V průběhu let 1999-2003 bylo v tomto areálu úsilím lokálních aktérů postupně umístěno 11 malých a středních podnikatelských provozů (dvanáctým subjektem je Tranagro, a. s., v konkurzu), které vytvořily k 31. 12. 2003 celkem 251 trvalých pracovních míst. Stručná charakteristika jednotlivých subjektů je uvedena v předchozí kapitole.

Náklady na vznik pracovního místa

Měříme-li efektivitu vynaložených prostředků na vytvoření pracovních míst, a vycházíme z informací vztažených k celému území České republiky publikovaných CzechInvestem, docházíme k částce Kč 4,504 mil. potřebné na vytvoření jednoho nového pracovního místa. [M]

Analogický ukazatel vztahující se k projektu VPZ dosahuje hodnoty Kč 4,107 mil. / pracovní místo.

Pokud bychom však abstrahovali od finančně nejnáročnější investice v rámci VPZ, dojdeme k částce Kč 0,592 mil. / pracovní místo.

Srovnání s centrálně podporovanými průmyslovými zónami tedy vychází jednoznačně ve prospěch rozvoje malého a středního podnikání založeného na využití místního podnikatelského potenciálu za aktivní participace všech relevantních aktérů územního rozvoje.

Diverzifikace ekonomických činností

Stabilita a flexibilita ekonomického sektoru je dána také diverzifikací činnosti podnikatelských subjektů umístěných ve VPZ, která výrazným způsobem ovlivňuje trvalou udržitelnost jeho výsledků v podmínkách dynamicky se měnícího prostředí integrující se Evropy. Tuto strukturu (dle OKEČ)[] uvádějí následující grafy:

Větší obrázek (22 kB)

Větší obrázek (28 kB)

Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Public-Private Partnership

Participace podnikatelských subjektů na realizaci projektu VPZ (i ve smyslu Public-Private Partnership) je výrazným fenoménem, který je základem realizovatelnosti i finanční a politické udržitelnosti jednotlivých výsledků projektu VPZ. Jednotlivé objekty a plochy jsou adresně rekonstruovány pro potřeby konkrétních uživatelů, nebo přímo jejich vlastními silami. Společnost Třanovice služby, o. p. s. a Obec Třanovice vytvářejí příznivé podnikatelské prostředí pro zakládání firem a provoz podnikatelských aktivit. Jednotlivé podnikatelské subjekty ve spolupráci s oběma institucemi aktivně vyhledávají možnosti svého dalšího rozvoje s ohledem na stávající aktivity a celkovou koncepci rozvoje zóny, obce a okolí. Dalším krokem v této činnosti je realizace projektu „Podnikatelský inkubátor Třanovice", který umožňuje snazší překonání obtížného počátečního období u nově založených firem.

Fundraising

Výše zmiňované podnikatelské subjekty jsou vlastníky, nebo nájemci budov, ve kterých provozují své aktivity. Provozní náklady, náklady na údržbu a rekonstrukce těchto objektů jsou hrazeny z jejich prostředků, případně z výnosů pronájmu budov. Obec Třanovice v součinnosti se společností Třanovice služby, o. p. s. vyvíjejí aktivity v oblasti zajišťování finančních zdrojů na realizaci dalších kroků unikátního projektu VPZ, vč. asistencí při podávání žádostí o dotace z veřejných zdrojů (státní správy a samosprávy ČR a EU).

Rozvoj podnikatelského prostředí

Obec Třanovice a projekční tým společnosti Třanovice služby, o. p. s. má upřímný zájem rozvíjet příznivé podnikatelské prostředí v souladu s celkovým rozvojem životních podmínek v obci a jejím širším okolí, vymezeném jako Mikroregion obcí povodí Stonávky. Tato podpora má svou koncepční podobu danou strategickou rozvojovou dokumentací (viz přehled literatury) a několik specifických podob:

Investiční podpora

Podstatnou iniciační podporou je realizace investičních akcí, které vytvářejí základní podmínky pro umisťování podnikatelských provozů. Do této skupiny akcí patří projekty popisované v kapitole IV.

Koncepční podpora

Rozvoj průmyslové zóny a její vnitřní koheze je podporována prostřednictvím koncepční podpory, kterou se rozumí příprava a řešení strategických rozvojových os. Výstupy této činnosti jsou rozvojové studie, příprava a konkrétní řešení pilotních a navazujících projektů.

Poradenská a organizační podpora

Společnost Třanovice služby, o. p. s. rovněž zajišťuje poradenský a organizační servis při přípravě veřejných i soukromých subjektů na čerpání finanční pomoci z dotačních zdrojů.

Politická podpora

Obec Třanovice formou účasti v různých zájmových uskupeních zaměřených na různé aspekty územního rozvoje i formou přímé intervence získává pro realizaci (nejen) podnikatelských projektů významnou politickou podporu v regionálních, národních i nadnárodních veřejných institucích.

Výsledkem všech forem podpory je působení VPZ jako přirozeného atraktoru podnikatelských aktivit v mikroregionálním měřítku a celkové zlepšování ekonomické (a potažmo i sociální) situace v tomto území.

Takto akcelerovaný podnikatelský sektor vytváří předpoklady pro kumulaci návazných podnikatelských činností realizovaných již mimo samotný areál průmyslové zóny. Během posledních několika let dochází k rozvoji firem, které spolupracují se subjekty VPZ, rozvíjí se sektor služeb v oblasti volného času a rekreace, což má komplexní pozitivní vlivy (v oblasti ekonomické, environmentální i sociální) na obec a její okolí. Rozvoj tzv. „tvrdých" faktorů vnitřního prostředí obce má vliv také na dynamiku občanské společnosti a vznik a činnost subjektů tzv. třetího sektoru (NNO).


Transgas, a.s.


Spetra CZ, s.r.o.

Zaměstnanost

Trh práce v prostoru Ostravské průmyslové aglomerace je charakteristický výraznou koncentrací pracovních příležitostí v průmyslu a službách do měst. Hospodářská (odvětvová) struktura průmyslu, utvářená v období konce 19. století a počátku 20. století a prohlubovaná v dobách reálného socialismu, doznala v 90. letech 20. století výrazných změn, které s sebou přinesly mnoho negativních dopadů (strukturální nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, neschopnost regionálních a centrálních autorit tyto problémy řešit atd.).

Negativní trendy na trhu práce v urbanizovaných oblastech mají své dopady i na venkově. Zatímco města mají (s určitými výjimkami) v Moravskoslezském regionu výrazně produkční charakter, venkovská sídla mají účel převážně obytný a rekreační (s 80-95 % ekonomicky aktivní populace vyjíždějící za prací do měst).

S ohledem na tuto stručnou globální charakteristiku funkcí sídel analyzujme pozici obce Třanovice (a v přímé souvislosti s tím i projektu VPZ) v prostoru:

Lokální trh práce

V obci Třanovice žilo k datu sčítání lidu, domů a bytů (1. března 2001) 934 osob, z toho bylo 45,49 % ekonomicky aktivních (tj. 425 osob).

Celkový počet nově vzniklých (od roku 1999) pracovních míst v rámci VPZ je 251 (stav k 31. 12. 2003), tj. 59 % ve vztahu k ekonomicky aktivní populaci (obec Třanovice jen v rámci VPZ disponuje pracovními místy pro téměř dvě třetiny vlastních práceschopných obyvatel). Tato skutečnost řadí obec Třanovice k přechodnému produkčně-obytnému typu.

Dynamika míry nezaměstnanosti

Dynamika míry nezaměstnanosti vykazuje v obci Třanovice a v několika okolních obcích sestupnou tendenci, odlišnou od globálních trendů v okrese Frýdek-Místek a Moravskoslezském kraji. Změna dynamiky se přitom časově shoduje s aktivní politikou vytváření podnikatelského prostředí v obci Třanovice a s datem zahájení aktivit v rámci VPZ. Viz následující graf a tabulka:

Větší obrázek (41 kB)

Zaměstnanost ve VPZ (k 31. 12. 2003)
SubjektPočet zaměstnanců
Agrochovex, s. r. o.28
Jindřich Mackowski - Chovex 32
Kubiena Jaromír1
Obec Třanovice5
Patrem Trading Limited, s. r. o.39
Rudolf Szarzec, stavebně montážní firma0
Spetra CZ, s. r. o.84
Stonax, o. p. s.2
Tranagro, a. s. (v konkurzu)0
Transgas, a. s.30
Třanovice služby, o. p. s.18
Vinis, s.r.o.10
Celkem251
Soukromé a veřejné finance
Kupní síla

Dynamický rozvoj podnikání ve VPZ s sebou přináší také užitky související s multiplikací ekonomického sektoru. Zvýšení zaměstnanosti potenciálně zvyšuje kupní sílu obyvatelstva, které svou spotřebou vytváří další rozvojové předpoklady, zejm. v sektoru služeb.

Daňová výtěžnost

Zvýšení hospodářské výkonnosti obcí (jako prostorových jednotek) by se mělo za určitých podmínek odrazit také v nárůstu příjmů obcí (jako administrativních jednotek) prostřednictvím převodu relevantní části daňových výnosů do obecních rozpočtů. „Ranou pod pás" je nesporně v tomto smyslu systém daňového přerozdělování, znevýhodňující malé obce (byť by byly ekonomicky efektivnější) před velkými, což může mít dlouhodobý špatný vliv na stav a rozvoj venkova v ČR.

Pozn.:

| Zpět |