Realizace

Institucionální podpora

Realizace projektu VPZ narážela v prvních letech na řadu problémů, z nichž nejvýraznější byly otázky vlastnických vztahů, zástavního práva a nedostatku finančních prostředků pro realizaci projektovaných záměrů. Bylo nutno převést majetek do správy obce, vypořádat závazky a. s. Tranagro (v celkové výši více než 40 mil. Kč) a získat politickou a finanční podporu pro postupnou realizaci nejnutnějších stavebních a terénních úprav.

Endogenní přístup

Výrazným bodem v procesu realizace projektu byla snaha o maximální využití vnitřního potenciálu obce a místních podnikatelů (endogenní přístup k lokálnímu a regionálnímu rozvoji). Zřízena byla instituce (ve smyslu institucionální teorie - Třanovice služby, o. p. s.), která časem převzala řadu aktivit v oblasti regionálně politické a administrativní a výrazným způsobem napomohla nejen obci Třanovice, ale také podnikatelským subjektům, které se rozhodly zřídit své provozy v nově založené VPZ. Během několika let se podílela na realizaci mnoha desítek rozvojových projektů, nejen v rámci Obce Třanovice.

Vlastní realizace

Samotná realizace projektu probíhala v několika paralelních etapách. Samostatnou kapitolou byly aktivity, které provozovaly jednotlivé podnikatelské subjekty z vlastních prostředků, nebo prostřednictvím pomoci, kterou si získaly vlastním systematickým úsilím. Zaměřme se na soubor aktivit, které realizovala v souvislosti s projektem samotná Obec Třanovice:

Finanční a majetkové vypořádání

Obec Třanovice iniciovala jednání o využití areálu bývalého státního statku Hnojník v situaci, kdy byly ukončeny veškeré podnikatelské činnosti nástupnické a. s. Tranagro. Majetek byl celý zastaven a bylo třeba absolvovat náročná jednání s věřiteli (zejm. bankovními institucemi a institucemi státní správy). Vypořádání závazků bylo předmětem likvidačního řízení. Celkové náklady Obce Třanovice na převod nemovitostí do vlastnictví obce činily Kč 8,50 mil.

1. etapa realizace ČOV a kanalizace

1. etapa realizace - ČOV a kanalizace - se uskutečnila v průběhu roku 2000. Jejím obsahem bylo vybudování čističky odpadních vod a navazujícího hlavního kanalizačního sběrače. Celkové investiční náklady činily Kč 10,79 mil. (z toho dotace z Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Ostravského regionu Kč 6,50 mil.).

2. etapa realizace Inženýrské sítě

2. etapa realizace - inženýrské sítě - probíhala v letech 2000-2001. V rámci této fáze projektu byly v areálu rekonstruovány a doplněny základní inženýrské sítě: kanalizace splašková a dešťová, vodovodní řad, plynovod a rozvody nízkého napětí. Celkové investiční náklady na realizaci akce činily Kč 10,75 mil. (z toho dotace z Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Ostravského regionu Kč 4,84 mil.).

3. etapa realizace komunikace

Během této etapy (rok 2002) byla v areálu rekonstruována a doplněna základní a navazující dopravní síť: zpevněné komunikace, parkoviště, další zpevněné plochy. Provedeny byly nezbytné terénní úpravy a doplněno veřejné osvětlení. Celkové investiční náklady na realizaci akce činily Kč 6,31 mil. (z toho dotace z Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Ostravského regionu Kč 4,41 mil.).

Kotelna na biomasu

Vybudování kotelny na biomasu, jako součásti projektu „Pěstování biomasy a její energetické zpracování", integrovaného v rámci Strategie rozvoje mikroregionu obcí povodí Stonávky, bylo v rámci VPZ realizováno v letech 2002-2003. Nově vybudovaná stavba sestává z provozu kotelny na biomasu, solárního energetického zařízení (na ohřev TUV) a administrativních provozů pro společnost Třanovice služby, o. p. s. (zásobování provozu kotelny palivem je zajištěno 6 ha ploch obdělávanými energetickými plodinami a dřevní štěpkou pořizovanou z obecních lesů a dřevního odpadu). Celkové investiční náklady na realizaci akce činily Kč 14,73 mil. (z toho dotace ze Státního fondu životního prostředí Kč 13,26 mil.).

Podnikatelský inkubátor

V roce 2003 byla dokončena výstavba podnikatelského inkubátoru, v němž jsou umístěny příslušné výrobní, prodejní a kancelářské prostory určené začínajícím podnikatelům. Zařízení umožňuje této specifické cílové skupině lépe překonat obtížné období související se zahájením podnikání, a to prostřednictvím materiální, administrativní i informační asistence obce a společnosti Třanovice služby, o. p. s. Celkové investiční náklady na realizaci akce činily Kč 14,37 mil. (z toho dotace z Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Ostravského regionu Kč 10,00 mil.).

Stravovací zařízení

V současnosti probíhá výstavba objektu stravovacího zařízení určeného převážně pro zaměstnance firem působících v průmyslové zóně. Součástí objektu jsou kapacity prezentační a školící místnosti a internetové kavárny pro veřejnost. Celkové investiční náklady na realizaci projektu činí Kč 17,25 mil. (z toho dotace z fondu SAPARD Kč 13,80 mil.).

Přehled nákladů realizace projektu VPZ
Fáze Celkové náklady [I] Získaná dotace
Přípravná fáze 8,50 mil. --
1. etapa realizace - ČOV a kanalizace 10,79 mil 6,50 mil.
2. etapa realizace – inženýrské sítě 10,75 mil. 4,84
3. etapa realizace – komunikace 6,31 mil. 4,41 mil.
Kotelna na biomasu 14,73 mil. 13,26 mil.
Podnikatelský inkubátor 14,37 mil. 10,00 mil.
Stravovací zařízení 17,25 mil. 13,80 mil.
Celkem 82,70 mil. 52,81 mil.
Stávající firmy

V roce 2003 (k 2003-12-31) provozovalo v areálu VPZ systematickou činnost 11 subjektů (navíc zde sídlila také Tranagro, a. s., v konkurzu), zaměstnávajících na stálý pracovní poměr 251 zaměstnanců. Následuje jejich stručný popis vč. úloh, kterou sehráli při realizaci projektu VPZ (řazeno v abecedním pořadí):

Agrochovex, s. r. o.: výrobce krmných směsí pro drobná domácí zvířata. Představuje odbytovou příležitost pro soukromé zemědělce podnikající v okolí. Sídlí v budově bývalého teletníku a skladu píce. Nákup těchto nemovitostí byl podpořen podnikatelskou dotací v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Ostravského regionu v roce 2001 na základě projektu zpracovaného Třanovice služby, o. p. s. K 31. 12. 2003 zaměstnávala firma 28 osob na trvalý pracovní (nebo jiný srovnatelný) úvazek. Více informací na www.agrochovex.cz.

Jindřich Mackowski – Chovex: velkoobchod s chovatelskými potřebami, dodavatel tohoto sortimentu do řady zemí střední a západní Evropy. Svou činnost provozuje v objektu bývalého teletníku a přilehlé správní budově. Objekty byly rekonstruovány s podporou finanční dotace fondu SAPARD, získané na základě žádosti zpracované společností Třanovice služby, o. p. s. K 31. 12. 2003 zaměstnávala firma 32 osob na trvalý pracovní (nebo jiný srovnatelný) úvazek. Více informací na www.chovex.cz.

Kubiena Jaromír: soukromý podnikatel (fyzická osoba) zaměřený na výrobu a prodej stolařských výrobků (bytový a kancelářský nábytek). V současnosti provozuje své podnikatelské aktivity v budově podnikatelského inkubátoru. K 31. 12. 2003 zaměstnával 1 osobu na trvalý pracovní (nebo jiný srovnatelný) úvazek.

Obec Třanovice: komunální služby zajišťované organizačně společností Třanovice služby, o. p. s. jsou částečně realizované personálem Obce Třanovice. Místní autority byly iniciátorem projektu VPZ. K 31. 12. 2003 zaměstnávala Obec Třanovice v areálu VPZ 7 osob na trvalý pracovní (nebo jiný srovnatelný) úvazek. Více informací na www.tranovice.cz.

Patrem Trading Limited, s. r. o.: producent (lisovna) plastových ucpávek velkoprofilového potrubí, exportovaného do řady evropských zemí. Aktivity provozuje v budovách bývalé sušárny krmných směsí a v nově vybudovaných prostorách. K 31. 12. 2003 zaměstnávala firma 39 osob na trvalý pracovní (nebo jiný srovnatelný) úvazek. Více informací na www.patrem.cz.

Rudolf Szarzec, stavebně montážní firma: majitel dosud nerekonstruovaných objektů (skladů a garáží) VPZ. Podnikatelské aktivity sestávají ze zemních prací, staveb kanalizací, vodovodů, plynovodů a silnic. Další využití spojené se stavebními úpravami objektů a ploch je předmětem současných analýz a projektových řízení. Předpokládá se, že instalované objekty budou využity pro aktivity zvlášť významné pro zlepšení lokálního a (mikro)regionálního životního prostředí. K 31. 12. 2003 nezaměstnávala firma žádnou osobu v areálu VPZ na trvalý pracovní (nebo jiný srovnatelný) úvazek.

Spetra CZ, s. r. o.: dopravní a spediční společnost (v současnosti vlastnící více než 20 kamionů), s akčním rádiem pokrývajícím z místního dispečinku prostor prakticky celé Evropy. Rekonstrukce a další přístavby objektů, v nichž firma sídlí, byla zajištěna z vlastních prostředků. K 31. 12. 2003 zaměstnávala firma 84 osob na trvalý pracovní (nebo jiný srovnatelný) úvazek. Více informací na www.spetra.cz.

Stonax, o. p. s.: zajímavým fenoménem s ohledem na potenciál regionálního rozvoje je soustředění institucí poskytujících informační, poradenský a asistenční servis. Společnost Stonax zajišťuje tyto služby pro Sdružení obcí povodí Stonávky. Existence dvou subjektů specializovaných na podobný druh činnosti je náznakem formování mini-centra ve smyslu clusteru. V současnosti sídlí v bývalé správní budově. K 31. 12. 2003 zaměstnávala firma 2 osoby na trvalý pracovní (nebo jiný srovnatelný) úvazek.

Tranagro, a. s.: subjekt je nástupnickou organizací Státního statku Hnojník a je v současné době v konkurzu. Nevlastní prakticky žádný majetek a nevyvíjí žádné podnikatelské aktivity. K 31. 12. 2003 nezaměstnávala firma žádnou osobu v areálu VPZ na trvalý pracovní (nebo jiný srovnatelný) úvazek.

Transgas, a. s.: areál představuje s ohledem na silně specifický soubor činností jediný příklad výstavby podnikatelských objektů „na zelené louce". Jedná se o podzemní zásobník zemního plynu (navazující na bývalou těžbu) a související zařízení. K 31. 12. 2003 zaměstnávala firma 30 osob na trvalý pracovní (nebo jiný srovnatelný) úvazek. Více informací na www.transgas.cz.

Třanovice služby, o. p. s.: organizace byla zřízena obcí Třanovice v roce 1999 pro zajištění především komunálních služeb. Během let se specializovala na poskytování poradenských a asistenčních služeb v projektovém managementu. Podstatnou roli sehrála společnost při zajišťování financování jednotlivých aktivit Obce Třanovice a dalších podnikatelských subjektů ve VPZ. V současnosti společnost sídlí v kancelářských prostorách integrovaných v nové budově kotelny na biomasu. K 31. 12. 2003 zaměstnávala firma 18 osob na trvalý pracovní (nebo jiný srovnatelný) úvazek. Více informací na www.tranovice.cz/tranovice-sluzby/.

Vinis, s. r. o.: společnost se zabývá nákupem a prodejem jemné mechaniky (hodin). Sídlí v částečně rekonstruovaných objektech bývalých kasáren, později skladu nábytku. K 31. 12. 2003 zaměstnávala firma 10 osob na trvalý pracovní (nebo jiný srovnatelný) úvazek. Více informací na www.vinis.cz.

Uvedené subjekty (vč. Obce Třanovice) uvedly v průzkumu, který se konal koncem roku 2003, že v souvislosti s rozvojem aktivit ve VPZ vynaložily celkové investiční náklady ve výši Kč 978,00 mil. Následující tabulka uvádí celkový přehled vynaložených prostředků:

Přehled vynaložených prostředků na realizaci projektu VPZ a projektů souvisejících
SubjektCelkové náklady [J]%
ObecTřanovice29,89 mil.2,90
Podnikaelskésubjekty948,11 mil.91,98
Národní a evropské dotační instituce52,81 mil.5,12
Celkem1.030,81 mil.100,00
Další vývoj

V současné době jsou ve fázi přípravy nebo realizace následující projekty:

Celkové náklady na realizaci uvedených projektů se odhadují na Kč 63,00 mil.

Větší obrázek (140 kB)
Průmyslová zóna [K]

Pozn.:

| Zpět |