Úvod

Současná teorie i praxe cíleně nebo intuitivně, více nebo méně ochotně, ale nezvratně směřuje k poznání, že jakákoli struktura, objekt, systém i realita jako celek nemůže být zkoumána a řešena izolovaně od svého okolí. Zákonitosti vnitřní organizace časoprostoru, přesahující rámec klasické kauzality, omezená racionalita chování aktérů, chaotické nelineární chování složitých systémů a vysoká míra všudypřítomné neurčitosti limitují možnost jeho poznání v mikro- i makroúrovni, neboť každá zodpovězená otázka vyvolává řadu dalších, neméně závažných. Redukcionismus jednotlivých vědních oborů a omezená míra lidské představivosti se ukazují být jedněmi z nejzávažnějších bariér poznání jako takového. [A]

Realizátoři složitých rozvojových záměrů, kteří jsou si vědomi této skutečnosti, vnímají odpovědnost nejen za řešení úzce vymezeného problému, ale za všechny souvislosti, které jejich aktivita vyvolá v blízké či vzdálenější budoucnosti. Odpovědnost nejen za sebe, ale za celé životní prostředí.

Životní prostředí

Životní prostředí v této studii je chápáno v intencích Helsinského summitu (1960) jako „ta část světa, se kterou je člověk v interakci, tj. kterou používá, ovlivňuje, a které se přizpůsobuje", nebo obdobně, jak je definuje národní legislativa: „Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje". [B]

Složitou realitu v této práci modeluji na třech definovaných subsystémech: ekonomickém, sociálním a environmentálním. Mezi nimi existují přímé i nepřímé vazby a částečně se překrývají, ale z hlediska metodologického je takové zjednodušení jistě přístupné, pokud přispěje k celkovému cíli studie, kterým je pochopení vzájemného působení složitých prostorových souvislostí při rozvoji venkova na příkladu venkovské průmyslové zóny v Třanovicích.

Informace potřebné pro zpracování této studie byly získávány prostřednictvím rozhovorů s relevantními aktéry lokálního a regionálního rozvoje a prostřednictvím studia odborné literatury a zdrojů technického charakteru vztahujících se k řešené problematice.

Pozn.:

| Zpět |